مطالعات جدید پژوهشگران چینی نشان می دهد که کاشت چند گونه مختلف گیاهی در جنگل‌ها در مقایسه با کاشت و گسترش تک گونه ‌ای جنگل ها، باعث رشد بهتر و سریع تر درختان می‌ شود.

طی دهه های گذشته، توسعه جنگل ها در دستور کار بسیاری از کشورها قرار داشته و مقامات این کشورها اقدام به کاشت انبوه درختان با هدف احیای جنگل های نابود شده کردند.

در این میان مطالعات جدید نشان می دهد کاشت چند گونه درختی برای مدت طولانی در جنگل داری و احیای منظر برای ارائه خدمات بهتر اکوسیستم مانند زیستگاه غنی تر برای حیوانات استفاده می شود.به

این مطالعات به صورت کمی انجام شد و این موضوع را به طور سیستماتیک مطالعه و اثربخشی آن را ارزیابی کرده است.

بر این اساس یک تیم تحقیقاتی از کالج علوم شهری و محیطی تحت نظر دانشگاه پکن یک مجموعه داده جهانی از جنگل های ایجاد شده با کاشت درختان مختلف شامل ۲۴۳ گونه درخت از ۲۵۵ مکان مختلف جهان گردآوری کرد.

آنها دریافتند که میانگین ارتفاع درخت، قطر و زیست توده بالای زمین در سایت های چند گونه ای به ترتیب ۵.۴، ۶.۸ و ۲۵.۵ درصد است که در مقایسه با تک کشت ها به مراتب بیشتر است.
این مطالعه می گوید که اثرات مثبت استفاده از گونه های مختلف گیاهی عمدتاً نتیجه عملکرد مکمل بین گونه ای بود و با تفاوت در طول عمر برگ، سن بوته، تراکم کاشت و دما در این جنگل ها تعدیل  می شود.

به گفته این تیم پژوهشی، افزایش عملکرد کاشت چند گونه در زمانی که سن رویش حدود ۲۵ سال بود و تراکم کاشت بین ۲۵۰۰ تا ۴۱۰۰ درخت در هکتار به حداکثر رسید.
در خاتمه گفتنی است که در این مطالعات تاکید شده است که نتایج مطالعه پیامد هایی برای طراحی استراتژی ‌های جنگل ‌کاری و احیای جنگل ‌ها و ارائه مراجع برای احیای جهانی جنگل‌ ها دارد.