NGC 1975، NGC 1977 و NGC 1973، سه سحابی بازتابی که در شمال سحابی معروف جبار قرار دارند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟
گروه زیبای سحابی‌های بازتابی NGC 1975، NGC 1977 و NGC 1973 واقع در صورت فلکی جبار، معمولا به خاطر تابش زیاد زایشگاه ستاره‌ای نزدیکش که به سحابی جبار معروف است توسط ستاره شناسان نادیده گرفته می‌شود. این سحابی‌های بازتابی در امتداد شمشیر جبار در شمال سحابی جبار قرار دارند و با ابر مولکولی عظیم جبار در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از ما، در ارتباط هستند، اما رنگ آبی غبار بین ستاره‌ای که  نور ستاره‌های جوان داغ را منعکس می‌کند بر آن‌ها غالب است.
بخشی از سحابی جبار در طول مرز پایینی تصویر به همراه خوشه‌ای از سحابی‌های بازتابی در مرکز تصویر دیده می‌شود. NGC 1977 در میان تصویر تا زیر مرکز امتداد دارد و از NGC 1973 (بالا سمت راست) و NGC 1975 (بالا سمت چپ) توسط مناطق تاریک پوشیده شده از نور خفیف قرمز ساطع شده از اتم‌های هیدروژن، جدا شده است.
در حقیقت مجموع مناطق تاریک همان سحابی مرد دونده معروف است. با توجه به فاصله تقریبی ابر مولکولی جبار، سحابی مرد دونده حدود ۱۵ سال نوری وسعت دارد.