دیجیزا/ تصاویر جدید از سطح مریخ؛  یک گام دیگر برای پاسخ به سوال وجود یا عدم وجود حیات در کرات دیگر

ترجمه اختصاصی دیجیزا