دنباله دار سبز کمیاب که آخرین بار حدود ۵۰۰۰۰ سال پیش دیده شده است، نزدیک ترین فاصله خود را به زمین خواهد داشت.