کلیپ تبلیغاتی متفاوت رنو در ۱۵ سال پیش برای به رخ کشیدن ایمنی بالای خودروهایش.