نیل دگراس تایسن اخترفیزیکدان و مروج علم در این ویدئو از آغاز هستی و تحول کیهان تا به امروز به زبانی ساده سخن می‌گوید.

برگرفته از مجله علم روز @ScienceToday_ir