لذت سفر با پرنده الکتریکی جتسون One، راه حلی جذاب برای فرار از ترافیک روزمره