دیجیزا/ بزرگترین ستاره شناخته شده (Stephenson 2-18) یک ابرغول قرمز است که در صورت فلکی Scutum واقع شده است.این ستاره در فاصله (۱۸۹۰۰) سال نوری از زمین واقع شده است. این ستاره عضوی از خوشه باز (Stephenson 2) است.

برگرفته از اینستاگرام nasa_farsi1