نگاهی به ابرخودروی زیبای ایتالیایی، فراری لفراری مدل ۲۰۱۴.