فیزیک از علوم پر کاربرد در زندگی انسان ها است که به طور کامل روی زندگی روزمره ما پهن شده و همه حرکات، نیروها و انرژی هایی که در طول روز با آن ها سر و کار داریم را می توان با این علم توصیف و توجیه کرد، به همین دلیل آن را علم طبیعت می دانند زیرا طبیعت و فیزیک هر دو با ماده، نیرو، انرژی و حرکت مرتبط اند و از هم جدا نمی شوند.