دیجیزا/دانشمندان دریافته اند که چپ دست بودن و یا راست دست بودن انسان ها به نوع فعالیت نیم کره های مغزی آنها بستگی دارد و به این ترتیب شایعاتی مانند باهوش تر بودن افراد چپ دست عملا صحت ندارند.

 چپ دست یا راست دست بودن در ابتدای تولد نوزاد قابل تشخیص نیست. کودکان در طول زمان و تقریبا به موازات یادگیری زیان مادری خود (در حدود ۴ سالگی) در انجام برخی از کارها نظیر نوشتن یا نقاشی کشیدن، استفاده از دستی را به دست دیگر ترجیح می دهند. انسان ها در این زمینه به سه دسته تقسیم می شوند: چپ دست ها، راست دست ها و مخلوطی از این دو.

در بسیاری از افراد، نیم کره چپ مغز برای سخن رانی غالب است و همین بخش نیز کنترل فعالیت های دست را برعهده می گیرد. در نتیجه، شمار زیادی از جمعیت انسانی (حدود ۹۰ درصد) در استفاده از ابزاری مانند خودکار با دست راست عمل می کنند.

مغز انسان به دو نیم کره راست و چپ تقسیم می شود که هر کدام از این نیم کره ها کنترل جهت مخالف بدن انسان را بر عهده دارند. از آنجایی که این دو نیم کره در کنترل انواع مختلفی از رفتارها یکسان نیستند، همین امر موجب می شود تا در طول زمان در برخی از وظایف استفاده از یک دست بر دست دیگری برتری پیدا کند.

محققان در این زمینه بر این باورند که دلایل مشخصی برای تکامل تقسیم بندی مغزی به دو نیم کره راست و چپ وجود دارد. اول از همه، کنترل داشتن یک بخش از مغز بر روی یک فرایند شانس درگیری هر دو بخش مغز برای یک پاسخ را کاهش می دهد.به گزارش دیجیزا، همین امر نیز اجازه می دهد تا فرایند های مختلفی نظیر زبان یا توجه به صورت موازی در سراسر دو نیم کره مغز کار کنند.

در بسیاری از افراد، نیم کره چپ مغز برای سخن رانی غالب است و همین بخش نیز کنترل فعالیت های دست را برعهده می گیرد. در نتیجه، شمار زیادی از جمعیت انسانی (حدود ۹۰ درصد) در استفاده از ابزاری مانند خودکار با دست راست عمل می کنند. روان شناسان تکاملی احتمال می دهند که از آنجایی که بینایی حس اصلی انسان ها به شمار می رود پس ارتباطات انسانی برای اولین بار با حرکات دست آغاز شد.

به گزارش دیجیزا، به مرور زمان و با کسب مهارت در استفاده از ابزار، بسیار مهم بود که انسان ها دست خود را برای استفاده از ابزار رها بسازند و به همین ترتیب نیز ارتباطات انسانی تکامل یافته و از حرکات دست تبدیل به استفاده از اصوات و آواها و سخن گفتن شده است. به این ترتیب می توان گفت که نحوه فعالیت مغزی کودکان بر روی چپ دست شدن و راست دست شدن آنها تاثیر گذار خواهد بود و برخلاف باور عمومی، چپ دست بودن به معنای باهوش تر بودن نیست.