از ساعاتی پیش اینترنت همراه در مشهد و بعضی از شهرها قطع شده است. در حال حاضر صرفا شبکه داخلی فعال است.

شما در کدام شهر زندگی می کنید و آیا اینترنت شما نیز قطع می باشد؟