ساعاتی پیش اولین پیغام از زمین به تلسکوپ فضایی جیمز وب مخابره شد.
“سلام وب این ما هستیم، زمین “
پیغام ساده اما گامی رو به جلو برای دانستن سالم بودن آنتن های تلسکوپ پس از عملیات باز شدن آن بود.
از این پس جهان ما به جهانی قبل از تلسکوپ جیمز وب و پس از آن تقسیم خواهد شد.

برگرفته از _know_the_world