در این آزمایش میبینید که چگونه در ۱۷۰ سال پیش “ایپولیت فیزو” ، فیزیکدان فرانسوی، سرعت نور را انداهز گرفت.