شما اگر در باب، تاریخِ فرش کار می‌کنید، تاریخِ زورخونه کار می‌کنید، تاریخِ معماری کار می‌کنید، تاریخِ طب کار می‌کنید
تاریخ شعر کار می‌کنید، مسئلهٔ انتساب باید اصل اول تحقیقات شما باشد.
وقتی می‌گویید ابن‌سینا گفته؛
کجا گفته؟
آیا واقعاً ابن‌سینا همچه حرفی زده؟
این مهمه!
یا وقتی می‌گویید، فرض کنید، عمر خیّام گفته؛
کجا گفته؟
این مهمه!…

محمدرضا شفیعی کدکنی
سه‌شنبه، ۱۶ دیجیزا ۱۳۹۸، دانشگاه تهران
برگرفته از اینستاگرام shafiei_kadkani