این اصلاح جهت و مسیر در سه مرحله صورت خواهد گرفت . و مرحله نهایی روز ۲۹ هنگام رسیدن به مدار ال ۲ صورت خواهد گرفت.
برای این منظور رانشگر های سوخت هیدرازین که در قسمت زیرین اتوبوس فضاپیما قرار دارند ، برای مدت کوتاهی روشن خواهند شد .

برگرفته از اینستاگرام biophyscience