دیجیزا/ در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری، خبرهایی از کشف باکتری‌های تجزیه کننده نفت و گازوئیل، رشد مغزهای ساده در آزمایشگاه با توانایی دیدن، ساخت واکسن طاعون توسط سازندگان واکسن آسترازنکا و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.