ریزش سمی در اوهایو منجر به پوسته شدن رنگ روی خودروهای این منطقه شده است.