مجله ایلیاد/ اثر انگشت هر نفر با افراد دیگر روی زمین متفاوت است. برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های موجود بر روی نوک انگشت تا حدودی به وسیله‌ی ژنتیک هر فرد تعیین می‌شود. از آنجا که دوقلوهای همسان ژنتیک مشابهی دارند، آیا اثر انگشت آن‌ها نیز با هم مشابه است؟
دوقلوهای همسان در حقیقت یک جنین بوده‌اند که در مراحل اولیه‌ی رشد تقسیم به دو جنین شده‌اند. نتیجه‌ی این تقسیم دو انسان است که اطلاعات ژنتیکی مشابهی را از هر کدام از والدین خود به ارث برده‌اند و ظاهر آن‌ها نیز تقریباً شبیه به یکدیگر است. البته جهش‌های ژنتیکی که در رحم مادر دوقلوهای همسان رخ داده، باعث شده است که دی‌اِن‌ای این دوقلوها ۱۰۰ درصد شبیه به یکدیگر نباشد.
با در نظر داشتن تمام موارد بالا و دانستن اینکه دی‌اِن‌ای دوقلوهای همسان تا حدود زیادی مشابه یکدیگر است، ولی باید دانست که اثر انگشت این دوقلوها شبیه به یکدیگر نیست. در واقع هیچ دو فردی در دنیا وجود ندارند که اثر انگشت مشابه داشته باشند و احتمال اینکه دو نفر بر روی زمین دارای یک اثر انگشت باشند، یک به ۶۴ میلیارد است.
اثر انگشت هر انگشت نیز با انگشت‌های دیگر تفاوت دارد. در واقع برجستگی‌های هر انگشت با انگشت‌های دیگر تفاوت دارد.
دلیل اینکه دوقلوهای همسان دارای دی‌اِن‌ای تقریباً مشابه هستند، ولی اثر انگشت متفاوتی از یگدیگر دارند این است که عوامل دیگری غیر از ژنتیک نیز در تعیین اثر انگشت دخیل هستند. دانشمندان دریافته‌اند که عوامل محیطی درون رحم نقش مهمی در تعیین اثر انگشت انسان دارند.

اثر انگشت درون رحم مادر بین هفته‌ی ۱۳ تا ۱۹ جنینی شکل می‌گیرد. موقعیت جنین درون رحم، دسترسی آن به مواد مغذی و حتی طول بند ناف می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر روی شکل اثر انگشت تاثیر داشته باشد. بعد از اینکه دوقلوهای همسان به دنیا می‌آیند، عوامل دیگری نیز می‌توانند اثر انگشت آن‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال شرایط پوستی، زخم خوردگی و سوختگی و حتی در موارد نادر، داروهای شیمیایی می‌توانند به صورت موقت و یا حتی دائمی اثر انگشت را تغییر دهند.