به چه شرایطی نیاز است؟ روند تکامل چگونه خواهد بود؟

برگرفته از biophyscience