پارک دوبل، یکی از مهارت‌های رانندگی است که در زمان اخذ گواهینامه رانندگی، چالش بزرگی برای داوطلبان محسوب می‌شود. در این کلیپ با روشی ساده این مهارت را بیاموزید.