دیجیزا/ جدول مدل استاندارد ذرات
در این جدول با ذرات زیر اتمی و نیرو های بنیادی آشنا میشیم.
در خصوص نیروی گرانش ذره ای تحت عنوان گرویتون پیش بینی شده ولی هنوز قادر به ادغام اون در جدول مدل استاندارد نیستن .
 برای آشنایی با نحوه تعامل و تبدیل ذرات در پست های آتی مهمترین نمودار های فاینمن رو بررسی خواهیم کرد .

برگرفته از biophyscience