سیستم تعلیق از اجزای مختلفی تشکیل شده است که چندین وظیفه را در خودرو بر عهده دارد که مهم‌ترین آن جذب ضربات ناشی از پستی بلندی های جاده است.

سیستم تعلیق در خودروها چندین وظیفه بر عهده دارند و به دلیل اهمیت این بخش، باید سلامت آن به طور مرتب بررسی شود و در صورت ایراد داشتن، برطرف شود.

این سیستم از چندین جزء تشکیل شده است:
* فنر
* کمک فنر
* سیبک
* بوش
* طبق
* میل تعادل
* استرات

این سیستم پیچیده که تشکیل شده از اجزای بالا است چندین وظیفه بر عهده دارد:
* تحمل وزن خودرو
* جذب ضربات وارد شده از جاده و تبدیل آن‌ها به ارتعاش
* حفظ هندسه سیستم فرمان و موقعیت فرمان
* بهبود فرمان پذیری خودرو
* بهبود پایداری خودرو
* حفظ تماس چرخ‌ها با سطح جاده

با توجه به کیفیت آسفالت و جاده‌های کشور، بهتر است که جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو هر شش ماه یک بار بررسی شوند.