آزمایش‌های ذهنی فقط محدود به فیزیک نظری نیستند، بلکه در حیطه ریاضیات هم گاهی مطرح می‌شوند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها هتل هیلبرت است که توسط ریاضی‌دان معروف دیوید هیلبرت مطرح شد تا پیچیدگی درک بینهایت و تفاوت بی‌نهایت‌ها را نشان دهد.
البته اثبات بی‌نهایت در ریاضیات دستاورد ریاضی‌دانی دیگر به نام جورج کانتور است، کانتور علاوه بر اثبات بی‌نهایت، نشان داد تعداد بی‌نهایت‌ها خود مقداری بی‌نهایت است درحالی که اندازه‌ی بی‌نهایت‌ها می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.
اما دید ریاضی و فیزیکی نسبت به بی‌نهایت متفاوت است، از نظر ریاضی بی‌نهایت مقداری آرمانی است که همواره می‌تواند در پس بزرگ‌ترین مقادیر قابل تصور ظاهر شود و خارج از دسترس باشد.
ولی در حوزه‌ی فیزیک بی‌نهایت به نوعی به معنی خارج از محدوده‌ی قابل محاسبه و بیرون از کران‌های شناخته‌شده است، وضعیتی که وجود فیزیکی و واقعی دارد(نه فقط آرمانی و ذهنی) اما سیستم‌های اندازه‌گیری و مدل‌های فیزیکی برای شرح آن ضعف دارند.

برگرفته از اینستاگرام tanidegi