آزمایشگاه جفرسون به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سطح جهانی، شریک ارزشمندی برای جامعه آموزشی است.
‌‌
Credit: Jefferson Lab/YouTube

برگرفته از cosmosgazers

قسمت قبل: