آزمایشگاه جفرسون به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سطح جهانی، شریک ارزشمندی برای جامعه آموزشی است.

‌‌Video credit: Jefferson Lab
 ترجمه و زیرنویس: @rabona.shop

برگرفته از cosmosgazers