دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

اهریمن

دیجیزا/آیا سازوکاری در مغز وجود دارد که انسان را اهریمنی کند؟ دکتر جواد حتمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهراندر برنامه...